Generalforsamling

Fredag den 29. marts 2019 - kl. 13:00 i Svendborg

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  4. Kasseren/forretningsføren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Forelæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
  7. Eventuelt

Forslag skal i henhold til foreningens vedtægter §7, være formanden i hænde senest den 1. marts 2019.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens genneralforsamling. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Ikke-medlemmer er velkommen til at overvære generalforsamlingen og har taleret på denne.

Se Ret & Skel.

Bestyrelsen