Generalforsamling

Fredag den 30. oktober 2020 - se programmet

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  4. Kasseren/forretningsføren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Forelæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
  7. Valg af formand gældende for resten af indeværende valgperiode
  8. Eventuelt

Forslag skal i henhold til foreningens vedtægter §7, være formanden i hænde senest den 30. september 2020.

Der er ét forslag, der kan ses nederst på siden:

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens genneralforsamling.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Ikke-medlemmer er velkommen til at overvære generalforsamlingen og har taleret på denne.

Se Ret & Skel 161

Bestyrelsen


INDKOMNE FORSLAG:

Bestyrelsesforslag

Bestyrelsen stiller i henhold til foreningens vedtægter § 6 følgende forslag:

Som et forsøg over de 2 næstfølgende år afholdes det årlige årsmøde i marts som hidtil over 2 dage – men på ugedagene torsdag og fredag, og ikke som hidtil fredag og lørdag.

Såfremt dette forslag får almindeligt flertal på generalforsamlingen i 2020, tages spørgsmålet om, hvorvidt det fremover skal være torsdag/fredag eller fredag/lørdag op til fornyet drøftelse og vedtagelse på generalforsamlingen i 2022.

Forslaget begrundes af bestyrelsen bla. med, at de seneste års lave deltagerantal måske har en sammenhæng med, at man ikke ønsker at bruge en dag af sin weekend til et årsmøde.

Bestyrelsen