Generalforsamling

Fredag den 9. marts 2018 - kl. 13:00 i Svendborg

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 4. Kasseren/forretningsføren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Forelæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
 7. Valg af formand.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer øst for Storebælt.
 9. Valg af 1. og 2. suppleant øst for Storebælt.
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer vest for Storebælt.
 11. Valg af 1. og 2. suppleant vest for Storebælt.
 12. Valg af 2 revisorer.
 13. Valg af 1 suppleant for revisorer.
 14. Eventuelt

Forslag skal i henhold til foreningens vedtægter §7, være formanden i hænde senest den 9. februar 2018.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens genneralforsamling. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Ikke-medlemmer er velkommen til at overvære generalforsamlingen.

Se Ret & Skel nr, 152 for yderligere information.

Bestyrelsen