Generalforsamling

Fredag den 27. august 2021 - se programmet

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  4. Kasseren/forretningsføren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Forelæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
  7. Valg af formand gældende for resten af indeværende valgperiode (frem til forår 2022).
  8. Eventuelt

Forslag skal i henhold til foreningens vedtægter §6, være formanden i hænde senest den 27. juli 2021.

Der er indkomne forslag, der kan ses - ved at klikke på menupunktet [INDKOMNE FORSLAG]

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens genneralforsamling.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Ikke-medlemmer er velkommen til at overvære generalforsamlingen og har taleret på denne.

Se Ret & Skel 166

Bestyrelsen