Generalforsamling

Fredag den 25. marts 2022 - kl. 13:00 i Middelfart - se programmet

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 4. Kasseren/forretningsføren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Forelæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
 7. Valg af formand.
 8. Valg af 2 bestyrelssmedlemmer øst for Storebælt.
 9. Valg af 1. og 2. suppleanter øst for Storebælt.
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer vest for Storebælt.
 11. Valg af 1. og 2. suppleanteer vest for Sorebælt.
 12. Valg af 2 revisorer.
 13. Valg af 1 suppleant for revisorer.
 14. Eventuelt

Forslag skal i henhold til foreningens vedtægter §6, være formanden i hænde senest den 25. februar 2022.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamling. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Ikke-medlemmer er velkommen til at overvære generalforsamlingen.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens genneralforsamling.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Ikke-medlemmer er velkommen til at overvære generalforsamlingen og har taleret på denne.

Bestyrelsen

hegn logo 2021