Hegnsynet

En hegnsynssag afholdes for at løse en tvist mellem 2 parter – inden for hegnslovens rammer.

Hegnsynet består af 3 medlemmer, der ikke kan udøve konsulenttjeneste, udover at redegøre for generelle regler om hegnsloven.

Ingen af hegnsynets 3 medlemmer kan derfor foretage besigtigelser, eller på forhånd involvere sig i en sag, uden at gøre sig selv inhabil i tilfælde af en hegnsynssag.

Spørgsmål bør normalt rettes til hegnsynets formand eller sekretær, der kan vejlede i gennemførelsen af en hegnsynssag.

Anmelderen fremsender en skriftlig “Begæring” til hegnsynets sekretariat eller til formanden, der indkalder til en hegnsynsforretning, med mindst 8 dages varsel.

Begæringen skal indeholde oplysninger om klageren og modparten – oplysninger om tvisten, samt hvad klageren vil opnå.

Andet sted på denne hjemmeside, findes et begæringsskema, som kan benyttes.

En hegnsynssag koster kr. 1.932,- og hegnsynet bestemmer, af hvem og hvordan gebyret indbetales.
Ved forlig bliver udgiften normalt delt mellem parterne.

Manglende indbetaling af udgifter ved afholdelse og gennemførelse af en hegnssag kan opkræves ved fogedassistance.

Hensynsvejledning

Rådgivning til foreningens medlemmer og kommunale sekretærer kan indhentes gennem henv. til foreningens forretningsfører, Bent Jensen, enten ved at sende en mail via punktet “Forretningsfører” eller ved at ringe til tlf. 61 69 03 97.

Hvis man som privatperson ønsker rådgivning, skal man henvende sig til sin lokale hegnsynsformand eller kommunens Tekniske forvaltning, hvor hegnsynet har sit sekretariat.

I øvrigt henvises der til »Hegnsloven«. Den kan hentes/udskrives fra denne hjemmeside.

Tvister

Tvister om skellets placering afgøres af en landinspektør. Konstateres en sådan tvist under Hegnsynets åstedsforretning, vil hegnssagen blive udsat og kan først genoptages, når skellet er afsat.

Træer er som udgangspunkt ikke omfattet af hegnsloven, og tvisten herom skal i givet fald som udgangspunkt afgøres af domstolene.
Træer kan dog være omfattet af hegnsloven, hvis en række betingelser er opfyldt og det afgørende er, om hegnsynet vurderer at træerne har hegnsfunktion.
Grene som vokser gennem et eget- eller fælleshegn eller som på grund af alder råd eller lignende er farlige, er omfattet af Hegnsynets kompetence.

Hvis naboerne ikke kan blive enige om hegnets type træffer hegnsynet afgørelse. Dette vil ske med baggrund i parternes ønsker samt forholdene såvel på stedet som i det pågældende område.
Kan naboerne ikke blive enige om hegnets højde fastsættes denne af hegnsynet. Hvor ingen særlige forhold gør sig gældende fastsættes højden til mellem 1,8 m. – 2,0 m. Er særlige forhold gældende kan hegnsynet fastsætte såvel en højere som lavere højde. Hvis der gælder et særligt retsgrundlag (f.eks byplanvedtægt, lokalplan) er det disse bestemmelser hegnsynet skal træffe afgørelse med baggrund i.

Der kan altid laves individuelle aftaler – men sørg for, at disse er skriftlige og det anbefales at aftalen tinglyses. Et godt naboforhold kan jo ændre sig, eller der kan ske ejerskifte.

Kendelser

Ved en hegnsynsforretning søger Hegnsynet at opnå et forlig mellem parterne. Et forlig skal altid underskrives af begge parter.

Såfremt det ikke lykkes at opnå forlig, afsiger Hegnsynet en kendelse, der pålægger den ene eller begge parter at opfylde de forhold, som bestemmes i kendelsen.

Hvis parterne er utilfredse med kendelsen, kan de få sagen afgjort i retten ved et civilt søgsmål. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at hegnsloven blev ændret i juni 2001, så man ikke mere kan anke en hegnsynskendelse til en landvæsenskommission, men i stedet henvises til at indbringe sagen for domstolene.

§ 42 og § 43 i hegnsloven beskriver, hvordan man skal forholde sig i den forbindelse.