Begæring om Hegnsyn 

Hvis du ønsker en “Begæring om Hegnsyn” – skal du udfylde nedenstående formular og udprinte den.
Dette udskrift skal afleveres hos din lokale kommune (Hegnsynssekretariatet).

Klager (Ejeren):

Underskrift:

Indklagede (Modparten):

Sagens oplysninger og påstand:

Sådan udfyldes begæringen

Privatretlige forhold behandles som hovedregel af domstolene, men hegnsspørgsmål mellem to ejendomme henhører under Hegnsloven og behandles af det kommunalt udpegede Hegnssyn.

På baggrund af en skriftlig begæring fra en af parterne kan Hegnssynet træffe afgørelser eller formidle forlig i tvister om fælles hegn i skel, egne hegn langs skel og hvor grene fra naboens træer og buske vokser ind over hegnet og er til gene.

Til gengæld omfatter Hegnsloven ikke enkeltstående træer, som ikke udgør et hegn. Tvister herom henvises til domstolene.

Begæring om hegnsyn skal fremsendes til Hegnsynet i den kommune, hvor naboejendommen er beliggende.

Parternes navne, adresser samt matr.nr. og beliggenheden af ejendommene skal oplyses for såvel naboejendommen som for dig selv. Hvis der er tale om lejere af ejendommene, skal oplysninger om disse ligeledes anføres.

Sagens oplysninger: Her kan du give en fremstilling af sagen og de forhold, der ønskes undergivet Hegnssynets bedømmelse.

Påstand: I dette felt skal du så præcist som muligt angive det resultat, du ønsker Hegnssynets hjælp til at opnå.

Supplerende oplysninger: Det er op til parterne i en hegnssynssag at fremlægge evt. dokumentation for, at der gælder særlige bestemmelser om hegnsforholdene på parternes ejendomme. Det kan være regler i særlovgivningen, fredningskendelser, lokalplaner, servitutter m.v.

Dokumentationen, og evt. kort eller skitser om forholdene, må meget gerne vedlægges denne begæring. Du kan se evt. tinglyste servitutter på tinglysning.dk, ligesom du kan indhente oplysninger hos din kommune.

Begæringen med evt. bilag sendes med dato og underskrift til Formanden for Hegnssynet, eller Hegnssynssekretæren, i din kommune.

© Foreningen af Hegnsyn i Danmark