Vejl. ved hegnsyn

Hegnsynet

En hegnsynssag afholdes for at løse en tvist mellem 2 parter – inden for hegnslovens rammer. Hegnsynet består af 3 medlemmer, der ikke kan udøve konsulenttjeneste, udover at redegøre for generelle regler om hegnsloven. Ingen af hegnsynets 3 medlemmer kan derfor foretage besigtigelser, eller på forhånd involvere sig i en sag, uden at gøre sig selv inhabil i tilfælde af en hegnsynssag.

Spørgsmål bør normalt rettes til hegnsynets formand eller sekretær, der kan vejlede i gennemførelsen af en hegnsynssag. Anmelderen fremsender en skriftlig “Begæring” til hegnsynets sekretariat eller til formanden, der indkalder til en hegnsynsforretning, med mindst 8 dages varsel. Begæringen skal indeholde oplysninger om klageren og modparten – oplysninger om tvisten, samt hvad klageren vil opnå. Andet sted på denne hjemmeside, findes et begæringsskema, som kan benyttes.

En hegnsynssag koster kr. 2.100,- og hegnsynet bestemmer, af hvem og hvordan gebyret indbetales.
Ved forlig bliver udgiften normalt delt mellem parterne. Manglende indbetaling af udgifter ved afholdelse og gennemførelse af en hegnssag kan opkræves ved fogedassistance.

Hegnsynsvejledning

Rådgivning til foreningens medlemmer og kommunale sekretærer kan indhentes ved at kontakte Henning Danielsen, enten ved at sende en mail til hd@hegnsyn.dk eller ved at ringe til:

+45 40 57 10 33

Hvis man som privatperson ønsker rådgivning, skal man henvende sig til sin lokale hegnsynsformand eller kommunens tekniske forvaltning, hvor hegnsynet har sit sekretariat.

I øvrigt henvises der til »Hegnsloven«:

Tvister

Tvister om skellets placering afgøres af en landinspektør. Konstateres en sådan tvist under Hegnsynets åstedsforretning, vil hegnssagen blive udsat og kan først genoptages, når skellet er afsat.

Træer er som udgangspunkt ikke omfattet af hegnsloven, og tvisten herom skal i givet fald som udgangspunkt afgøres af domstolene.
Træer kan dog være omfattet af hegnsloven, hvis en række betingelser er opfyldt og det afgørende er, om hegnsynet vurderer at træerne har hegnsfunktion.
Grene som vokser gennem et eget- eller fælleshegn eller som på grund af alder råd eller lignende er farlige, er omfattet af Hegnsynets kompetence.

Hvis naboerne ikke kan blive enige om hegnets type træffer hegnsynet afgørelse. Dette vil ske med baggrund i parternes ønsker samt forholdene såvel på stedet som i det pågældende område.
Kan naboerne ikke blive enige om hegnets højde fastsættes denne af hegnsynet. Hvor ingen særlige forhold gør sig gældende fastsættes højden til mellem 1,8 m. – 2,0 m. Er særlige forhold gældende kan hegnsynet fastsætte såvel en højere som lavere højde. Hvis der gælder et særligt retsgrundlag (f.eks byplanvedtægt, lokalplan) er det disse bestemmelser hegnsynet skal træffe afgørelse med baggrund i.

Der kan altid laves individuelle aftaler – men sørg for, at disse er skriftlige og det anbefales at aftalen tinglyses. Et godt naboforhold kan jo ændre sig, eller der kan ske ejerskifte.

Kendelser

Ved en hegnsynsforretning søger Hegnsynet at opnå et forlig mellem parterne. Et forlig skal altid underskrives af begge parter.

Såfremt det ikke lykkes at opnå forlig, afsiger Hegnsynet en kendelse, der pålægger den ene eller begge parter at opfylde de forhold, som bestemmes i kendelsen.

Hvis parterne er utilfredse med kendelsen, kan de få sagen afgjort i retten ved et civilt søgsmål. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at hegnsloven blev ændret i juni 2001, så man ikke mere kan anke en hegnsynskendelse til en landvæsenskommission, men i stedet henvises til at indbringe sagen for domstolene.

§ 42 og § 43 i hegnsloven beskriver, hvordan man skal forholde sig i den forbindelse.

Kontakt din kommune - adresseliste:

Albertslund Kommune                 albertslund@albertslund.dk

Allerød Kommune                          kommunen@alleroed.dk

Assens Kommune                           assens@assens.dk

Ballerup Kommune                        balkom@balk.dk

Billund Kommune                           kommunen@billund.dk

Bornholms Regionskommune     post@brk.dk

Brønderslev Kommune                 raadhus@99454545.dk

Dragør Kommune                           dragoer@dragoer.dk

Egedal Kommune                           kommune@egekom.dk

Esbjerg Kommune                          raadhuset@esbjergkommune.dk

Fanø Kommune                              raadhuset@fanoe.dk

Faxe Kommune                               kommunen@faxekommune.dk

Fredensborg Kommune                fredensborg@fredensborg.dk

Fredericia Kommune                     kommunen@fredericia.dk

Frederiksberg                                 raadhuset@frederiksberg.dk

Frederikshavn Kommune             post@frederikshavn.dk

Frederikssund Kommune             epost@frederikssund.dk

Furesø Kommune                          furesoe@furesoe.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune       fmk@fmk.dk

Gentofte Kommune                     gentofte@gentofte.dk

Glostrup Kommune                     glostrup.kommune@glostrup.dk

Greve Kommune                          raadhus@greve.dk

Gribskov Kommune                     borgerservice@gribskov.dk

Guldborgsund                               kommunen@guldborgsund.dk

Haderslev Kommune                   post@haderslev.dk

Halsnæs Kommune                      mail@halsnaes.dk

Hedensted Kommune                  mail@hedensted.dk

Helsingør                                        mail@helsingor.dk

Herlev Kommune                          herlev@herlev.dk

Herning Kommune                        kommunen@herning.dk

Hillerød Kommune                        hillerod@hillerod.dk

Hjørring Kommune                        hjoerring@hjoerring.dk

Holbæk Kommune                         post@holb.dk

Holstebro Kommune                     kommunen@holstebro.dk

Horsens Kommune                        horsens.kommune@horsens.dk

Hvidovre Kommune                       hvidovre@hvidovre.dk

Høje Taastrup Kommune              kommune@htk.dk

Hørsholm Kommune                      kommunen@horsholm.dk

Ikast-Brande Kommune                 post@ikast-brande.dk

Ishøj Kommune                               ishojkommune@ishoj.dk

Jammerbugt Kommune                 raadhus@jammerbugt.dk

Kalundborg Kommune                   kalundborg@kalundborg.dk

Kerteminde Kommune                  kommune@kerteminde.dk

Køge Kommune                              raadhus@koege.dk

 

Langeland Kommune                    post@langelandkommune.dk

Lejre Kommune                             post@lejre.dk

Lemvig Kommune                         lemvig@lemvig.dk

Lolland Kommune                         lolland@lolland.dk

Lyngby Taarbæk Kommune        lyngby@ltk.dk

Læsø Kommune                            kommunen@laesoe.dk

Mariagerfjord Kommune            raadhus@mariagerfjord.dk

Middelfart Kommune                  middelfart@middelfart.dk

Morsø Kommune                          kommunen@morsoe.dk

Norddjurs Kommune                    norddjurs@norddjurs.dk

Nordfyns Kommune                     post@nordfynskommune.dk

Nyborg Kommune                         kommune@nyborg.dk

Næstved                                          borger@naestved.dk

Odder Kommune                           odder.kommune@odder.dk

Odense Kommune                         odense@odense.dk

Odsherred Kommune                   kommune@odsherred.dk

Randers Kommune                        plan@randers.dk

Rebild Kommune                            raadhus@rebild.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune      post@rksk.dk

Ringsted Kommune                       ringsted@ringsted.dk

Roskilde Kommune                        kommunen@roskilde.dk

Rudersdal Kommune                     rudersdal@rudersdal.dk

Rødovre Kommune                        rk@rk.dk

Samsø Kommune                           kommune@samsoe.dk

Silkeborg Kommune                      kommunen@silkeborg.dk

Skive Kommune                             sk@skivekommune.dk

Slagelse Kommune                        slagelse@slagelse.dk

Sorø Kommune                              soroekom@soroe.dk

Stevns Kommune                           stevns@stevns.dk

Struer Kommune                           struer@struer.dk

Svendborg Kommune                   svendborg@svendborg.dk

Syddjurs Kommune                       syddjurs@syddjurs.dk

Sønderborg Kommune                 post@sonderborg.dk

Thisted Kommune                         thistedkommune@thisted.dk

Tønder Kommune                          toender@toender.dk

Tårnby Kommune                           kommunen@taarnby.dk

Vallensbæk Kommune                  kommune@vallensbaek.dk

Varde Kommune                            vardekommune@varde.dk

Vejen Kommune                            post@vejenkom.dk

Vesthimmerlands Kommune      post@vesthimmerland.dk

Vordingborg Kommune               post@vordingborg.dk

Ærø Kommune                               post@aeroekommune.dk

Aabenraa Kommune                     post@aabenraa.dk

Aalborg Kommune                        aalborg@aalborg.dk

Aarhus Kommune                           post@aarhus.dk