Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Fredag den 17. marts 2023 kl. 13.00 på Christiansminde – læs mere under Årsmøde.

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  4. Kasseren/formanden fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
  7. Valg af revisorsuppleant
  8. Eventuelt
Forslag skal være formanden i hænde senest den 15. februar 2023.
Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ikke-medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen og har taleret på denne.