Generalforsamling

Vi ses til generalforsamling - 15. til 16. marts 2024

 – læs mere under Årsmøde.


Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  4. Kasseren/formanden fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
  7. Eventuelt
Forslag skal være formanden i hænde senest en måned før Årsmødet.
Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ikke-medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen og har taleret på denne.