Lovgivning

Hegnsloven

Bekendtgørelse af lov om hegn

Denne lov omfatter såvel fælleshegn som egne hegn…

Læhegn

Bekendtgørelse af lov om læhegn og tilskud til læplantning

Ved læhegn forstås i denne lov en sammenhængende plantning af træer…

Matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Reglerne i denne bekendtgørelse gælder ved udførelse af matrikulære arbejder…

Mark- og Vejfred

Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred

Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget…

Skelforretninger

Bekendtgørelse om skelforretninger

En skelforretning kan rekvireres af enhver, der har en retlig interesse i at få den rette beliggenhed af en
ejendomsgrænse fastslået…

Skelforretninger (vejledning)

Vejledning om skelforretninger

En skel forretning kan kun angå spørgsmålet om den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse, herunder grænser af umatrikulerede ejendomme og offentlige veje…

Naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Loven skal medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan
ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår..

Udstykning

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden
registrering i matriklen

Matrikelbetegnelsen for et areal består af matrikelnummer og ejerlav…