Nyt vederlag fra årsskiftet

Den 1. januar 2024 træder bekendtgørelse nr. 1271 af 1. november 2023 om vederlag  til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven i kraft. Baggrunden for bekendtgørelsen er regulering af de fastsatte takster for vederlag efter hegnslovens §§ 46 og 47, og efter § 39, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, 2. pkt. i udstykningsloven, samt fastsættelse af regler om vederlag til vurderingsmænd efter mark- og vejfredslovens § 28, herunder vederlagets størrelse. Den nye bekendtgørelse erstatter den nugældende bekendtgørelse nr. 1303 af 22. september 2022 om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven, som ophæves med virkning fra den 1. januar 2024. De nugældende takster i bekendtgørelse nr. 1303 af 22. september 2022 finder dog fortsat anvendelse i sager, der er indbragt for hegnsynet før den 31. december 2023.
1. januar 2024 udgør hegnsynets vederlag derfor 2.100 kr.